981880075
Seleccionar página

DESIGNACIÓN MESA CONTRATACIÓN

Visto o concurso público para a contratación da obra “RENOVACIÓN E MELLORA DA REDE DE SUMIIDOIROS, DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA E DE TELECOMUNICACIÓNS E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONTORNO DA PRAZA DE SANTA COMBA”, (nº expediente: CON/5/2010 e código organismo: 29269), aprobados por resolución nº: 612/10, do 31 de marzo de 2010, con corrección de erros materiais (decretos nº 970, do 4 de xuño e 1177, do 29 de xullo de 2010), mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, cómpre o nomeamento dos membros integrantes da mesa de contratación para a adxudicación de dito concurso, ao abeiro da cláusula 16.1 do prego de cláusulas.

Ao abeiro do artigo 21 e seguintes da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, o artigo 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, en relación coa Disposición adicional segunda da Lei 30/2007 de contratos das administracións públicas (en adiante LCSP) e artigo 21 do RPCSP, así como o artigo 16.1 do prego anteriormente citado, polo Sr. alcalde-presidente ditouse RESOLUCIÓN pola que se nomea como membros integrantes da MESA DE CONTRATACIÓN:

TITULARES

SUPLENTES

PRESIDENTE

Concelleiro: don Jacobo Amarelle Barreiro

3º Tenente de alcalde

Suplente 1º.- Concelleiro, don Javier Facal Calvo

Suplente 2º.- Sr. alcalde-presidente, don Miguel Pérez Fernández

VOCAL 1º

Concelleiro: don Manuel Ferreiro Fernández

Concelleiro-delegado de Obras

Suplente 1º.- Concelleiro, don José Antelo Vázquez

Suplente 2º.- Concelleira, dona Matilde Calvo Suárez

VOCAL 2º

Concelleiro: don Manuel García Cancela

Concelleiro-delegado de Servizos

Suplente 1º.- Concelleiro, don José Pose Pazos.

Suplente 2º.- Concelleiro, don Manuel Martínez Antelo.

VOCAL 3º

Secretaria municipal:

dona Natalia Díaz Santín.

Funcionario/a que o/a substitúa.

VOCAL 4º

Interventor/a municipal:

don Carlos A. Vega García.

Funcionario/a que o/a substitúa.

SECRETARIO

Funcionario de carreira deste Concello:

don Evaristo Lois Rama

Adxunto a secretaría.

Suplente 1º.- Mª del Carmen Castro Reborido. Funcionaria deste Concello.

Suplente 2º.- José M. Suárez Mancebo. Funcionario deste Concello.

Segundo.- Ao abeiro dos artigos 26 e 27 do RPCSP, en relación coa valoración dos criterios de adxudicación reservados a un comité de expertos independentes, nomear como membros integrantes de dito Comité de Expertos, aos seguintes membros:

– Don Manuel Sabín Sabín, arquitecto técnico municipal.
– Don Juan Carlos Carballeira Rifón, enxeñeiro de camiños, portos en canles, asesor técnico externo.
– Don José Antonio Vizcaíno Guillín, enxeñeiro industrial, funcionario da Deputación Provincial da Coruña.

Terceiro.- Notifíquese aos concelleiros/a e membros referidos. Aos efectos de axilidade no procedemento, as xuntanzas da mesa de contratación serán convocadas sos seus membros vía fax ou correo electrónico (art. 16.1 LCSP).

Cuarto.- Publíquese a presente disposición no perfil do contratante.

Quinto.- A apertura de plicas para cualificación da documentación terá lugar o próximo día 10 de setembro de 2010 (venres), ás 10,00 horas.

Por motivos debidamente xustificados, procédese a facer pública a substitución dos vogais 3º e 4º polo seus correspondentes substitutos, que conlevará a modificación do secretario da mesa:

VOCAL 3º

Secretaria municipal:

dona Natalia Díaz Santín.

Funcionario/a que o/a substitúa.

Substituto, don Evaristo Lois Rama, adxunto secretaría.

VOCAL 4º

Interventor/a municipal:

don Carlos A. Vega García.

Funcionario/a que o/a substitúa.

Substituta, dona Manuela Gil Turnes, administrativa.

SECRETARIO

Funcionario de carreira deste Concello:

don Evaristo Lois Rama

Adxunto a secretaría.

Suplente 1º.- Mª del Carmen Castro Reborido. Funcionaria deste Concello.

Suplente 2º.- José M. Suárez Mancebo. Funcionario deste Concello.

O que se fai público aos efectos oportunos.

Santa Comba, 31 de agosto de 2010.-

O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.