981880075
Seleccionar página
Por Resolución de alcaldía con data 12/05/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de subministración de “SUBMINISTRACIÓN, MEDIANTE ARRENDAMENTO (RENTING), SEN OPCIÓN DE COMPRA, DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONo que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:”,
 
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 09-01 SUB.
 
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: SUBMINISTRACIÓN, MEDIANTE ARRENDAMENTO (RENTING), SEN OPCIÓN DE COMPRA, DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato:
SUBMINISTRACIÓNS/MANTEMENTO/PRAZO
ORZAMENTO
(MENSUAL)
IMPORTE SEN IVE
(MENSUAL)
IMPORTE TOTAL
(MENSUAL)
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN
210,50 €
33,68 €
244,18 €
MANTEMENTO
Impresión b/n –copia-
0,0073 €
0,0063 €
0,0010 €
Impresión cor –copia-
0,08365 €
0,07212 €
0,01153 €
 
PRAZO ARRENDAMENTO
4 ANOS
 
5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 12/05/2009.
b) Contratista: “XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO, SL”,
c) Nacionalidade: española.
d) Importe ou canon de adxudicación e e) prazo de adxudicación:
 
SUBMINISTRACIÓNS/MANTEMENTO/PRAZO
ORZAMENTO
(MENSUAL)
IMPORTE SEN IVE
(MENSUAL)
IMPORTE TOTAL
(MENSUAL)
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN
210,50 €
33,68 €
244,18 €
MANTEMENTO
Impresión b/n –copia-
0,0073 €
0,0063 €
0,0010 €
Impresión cor –copia-
0,08365 €
0,07212 €
0,01153 €
 
PRAZO ARRENDAMENTO
4 ANOS
 
 
En Santa Comba, 12 de maio de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo. : Miguel Pérez Fernández.