981880075
Seleccionar página
Por Resolución da alcaldía con data 12/05/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 07-3240-0058.0.
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:” INSTALACIÓN DUN CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL NO LUGAR DE CASTRIZ -CONCELLO DE SANTA COMBA-
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación do anuncio de licitación:
 
< BOP nº 263, do 14 de novembro de 2008.
< DOG nº 226, do 20 de novembro de 2008.
<Perfil do contratante, do 7 de novembro de 2008.
< Diario El Correo Gallego do 2 de novembro de 2006.
 
ANUNCIOS SUSPENSIÓN LICITACIÓN
 
< BOP nº 295, do 24 de decembro de 2008.
< DOG nº 253, do 31 de decembro de 2008.
<Perfil do contratante, do 11 de decembro de 2008.
< Diario El Correo Gallego do martes do 23 de decembro de 2008.
 
ANUNCIOS CORRECCIÓN ERROS
 
< BOP nº 35, do 12 de febreiro de 2008.
< DOG nº 24, do 4 de febreiro de 2009.
<Perfil do contratante, do 8 de xaneiro de 2009.
< Diario El Correo Gallego do xoves de 5 de febreiro de 2009.
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 344.428,05 euros e 55.108,49 euros de IVE
 
5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 12/05/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 340000 euros.
 
 
En Santa Comba, 12 de maio de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.