Campamento Urbano das Linguas

Campamento Urbano das Linguas 2022

"(Obrigatorio)" indicates required fields

Datos Representante Legal

Teléfono de Contacto
Email para Confirmación Inscrición

Datos do Neno/a

Nome(Obrigatorio)
Ano de Nacimento(Obrigatorio)
O/A neno/a antedito/a presenta a seguinte intolerancia, alerxia e/ou enfermidade.

Consentimiento(Obrigatorio)
Consentimento(Obrigatorio)
Autorizo, ó Concello de Santa Comba, á fotografar ou filmar ó meu fillo/a durante o desenvolvemento do servizo, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria das actividades de 2022, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016, e na LO 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.