Peregrinación a Santiago. Santa Comba pola Vía Céltiva

Selecciona Etapa/as(Obrigatorio)
Nome e Apelidos(Obrigatorio)
Teléfono de Contacto
Email para Confirmación Inscrición

Consentimiento(Obrigatorio)
Consentimiento(Obrigatorio)
Consentimiento: Autorizo, ó Concello de Santa Comba, á fotografarme ou filmarme durante o desenvolvemento do servizo, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria das actividades de 2022, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.