981880075
Seleccionar página

Plan: axudas á mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI), da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

O Concello de Santa Comba ven de executar obras de mellora na escola infantil municipal de Santa Comba,  obra que se cofinancia coa axuda concedida ao amparo da Orde do 27 de xullo de 2018, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2018 (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020). (DOG núm. 131, do martes 10 de xullo de 2018),

Realizáronse as obras menores de adecuación e mellora da escola infantil de 0-3 anos (gardaría) municipal deste Concello de Santa Comba, de acordo coa memoria presentada coa solicitude da axuda, denominada “Memoria cuberta do patio da gardaría do Concello de Santa Comba”, cun orzamento que ascende á cantidade de 23.213,37 euros(21% IVE incluído), redactado con data de xullo de 2018 polo enxeñeiro técnico industrial, Jesús Manuel Mallo Puga; así como de acordo coa resolución da solicitude. O importe da factura referida ás obras e o financiamento é segundo se indica: