Preinscrición Actividades Deportivas – Adultos 2022/2023

Preinscrición Actividades Deportivas – Adultos 2022/2023

(Prazas limitadas dependendo da actividade)

"(Obrigatorio)" indicates required fields

Nome e Apelidos(Obrigatorio)
DD slash MM slash YYYY
Teléfono de Contacto
Email para Confirmación Inscrición

Consentimiento
Autorizo, ó Concello de Santa Comba, á fotografar ou filmar ó meu fillo/a durante o desenvolvemento do servizo, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria das actividades de 2022, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016, e na LO 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.