981880075
Seleccionar página

Declaro responsablemente que, en canto á miña saúde, durante os 14 días previos á asistencia ao evento non presentei síntomas asociados ao COVID-19, (tos, febrícula, fatiga, falta de aire, etc…) e non estuve en contacto con ninguén cos mencionados síntomas ou positivos en COVID-19.

Acepto as condicións de hixiene e prevención nas que se vai a desenvolver a actividade.

Autorizo que me fotografe ou filme durante o desenvolvemento do concerto, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria da actividade, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016, e na LO 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor.