981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170706/AnuncioG0424-260617-0008_gl.pdf

Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de fachadas e cubertas de lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN314A).