RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioC3Q2-170120-0003_gl.html