981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170322/AnuncioO3G1-140317-0002_gl.pdf

Bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FederGalicia 2014-2020.

Artigo 4. Beneficiarios
1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:
 a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.
 b) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.
c) As entidades sen ánimo de lucro.
d) Empresas legalmente constituídas e autónomos.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.