981880075
Seleccionar página
Por resolución de alcaldía nº 1537, con data 22/10/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de subministracións abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
SUBMINISTRACIÓNS.
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 09- 03 / SUB N
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: subministracións.
b) Descrición do obxecto:
MELLORA E EQUIPAMENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS -ANUALIDADE 2009-”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 21551,72 euros e 3448,28 euros de IVE.
 
5. Adxudicación provisional.
a) Data: 22/10/2009
b) Contratista: GRUMAR TRADING, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 25000 euros.
 
 
En Santa Comba, xoves, 22 de outubro de 2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,

 
 
 Asdo.: Miguel Pérez Fernández.