981880075
Seleccionar página

PERFIL DO CONTRATANTE

 

Por Resolución de Alcaldía de data 912/2008 do dezanove de xuño de dous mil oito, aprobouse a adxudicación provisional do contrato do servizo de “REALIZACIÓN TRABALLOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS NA FAIXA DE ESPECIAL PROTECCIÓN” o que se publica a los efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

 

1. Entidade adxudicadora.

 

a) Organismo: CONCELLO DE SANTA COMBA (A CORUÑA)

 

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal –adxunto a secretaría-.

 

c) Número de expediente: SERV N 08-001

 

2. Obxecto do contrato.

 

a) Tipo de contrato: servizos.

 

b) Descrición do obxecto: “REALIZACIÓN TRABALLOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS NA FAIXA DE ESPECIAL PROTECCIÓN

 

c) Lote: d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante,

3. Tramitación, procedemento.

 

a) Tramitación: ordinaria.

 

b) Procedemento: negociado. 4. Prezo do Contrato. Prezo 31034,48 euros e 4965,52 euros de IVE

5. Adxudicación provisional.

 

 

a) Data: 19/06/2008

 

b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL.

 

c) Nacionalidade: española.

 

d) Importe de adxudicación: 31034,48 euros e 4965,52 de IVE.

 

 

En Santa Comba, 19 de xuño de 2008.

 

O Alcalde-presidente,

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.