981880075
Seleccionar página

ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE

Por Resolución de alcaldía coa data 20/04/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato do servizo de “organización, xestión, produción, coordinación, montaxe e demontaxe da i festa celta beltaine de santa comba”, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal –departamento contratación-.
c) Número de expediente: SERVIZOS/.

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto: organización, xestión, produción, coordinación, montaxe e demontaxe da i festa celta beltaine de santa comba”,

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 27.840,00 euros e 4.454,40 euros de IVA

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 20/04/2009.
b) Contratista: TEMPORARIUS, S.C.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 32.294,40 euros.

En Santa Comba, 20 de abril de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,