981880075
Seleccionar página
 
ANUNCIO DECLARACIÓN OBRA DESERTA
MOTIVACIÓN: INFORMES TÉCNICOS.
 
Por resolución de alcaldía nº 342/2009, con data dous de abril de dous mil nove, aprobouse a declaración de deixar deserta a seguinte obra:
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL PARA INVERSIONES MUNICIPALES
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: FEIL /
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN PABELLÓN MUNICIPAL”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 107281,26 euros e 17165 euros de IVE.
 
DECLARACIÓN DESERTA OBRA.
MOTIVACIÓN: INFORMES TÉCNICOS.
 
 
En Santa Comba, 2 de abril de 2009.-
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.