981880075
Seleccionar página
Don EVARISTO LOIS RAMA, secretario da Mesa de Contratación da obra:
 
INSTALACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL NO LUGAR DE CASTRIZ, NO CONCELLO DE SANTA COMBA
 
 
Visto o informe do técnico designado ao efecto para valoración dos criterios de valoración do procedemento aberto con multiplicidade de creiterios de valoración, agás o prezo, resulta que esa empresa superou a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1.
 
 
 
Ao abeiro do artigo 15.1: “Apertura e valoración das ofertas” do prego de cláusulas administrativas particulares aprobadas pola Deputación Provincial da Coruña, en sesión plenaria do día 25/04/2008, publicadas no BOP nº 98, do 29/04/2008, que rexen na licitación, particípase o seguinte:
 
 
 

NOTIFICACIÓN
 
O que se notifica a vostede aos efectos oportunos.
Santa Comba, 30 de marzo de 2009.-
O SECRETARIO DA MESA DE CONTRATACIÓN,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Evaristo Lois Rama.
 
 
 
 
 
 
EMPRESA/S:
UTE COBRA-POLIGRÁS; OVIGA, SL; CONST. LÓPEZ CAO, SL; CONST. PONCIANO NIETO, SL; UTE INDEPO-MOVEXVIAL; EXOGA, SL; EXCAV. AGRA CASTRO, SL; ORTO PARQUES Y JARDINES, SL; CALFENSA PROYECTOS, SL; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, SL; CONST. OGANDO, SL E HORDESCON, SL