981880075
Seleccionar página
Por resolución de alcaldía nº 2049/2009, con data vinte e tres de decembro de dous mil nove, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionadas, o que se publica aos efectos do artigo 9.1 do RDL 9/2008, de 28 de novembro (BOP núm. 290, do 2 de decembro de 2008).
 
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL PARA INVERSIONES MUNICIPALES
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: FEIL 2009/ 11
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“MODIFICADO Nº 1 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN PABELLÓN MUNICIPAL”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 107281,26 euros e 17165 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 23/12/2009.
b) Contratista: CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, SL (MONTAJES FINISTERRE -CEINCO-)
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 123607,56 euros.
 
En Santa Comba, 23 de decembro de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.