981880075
Seleccionar página
1. – Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal -departamento contratación- adxunto secretaría.

c) Obtención de documentación e información.

1) Dependencia: ver punto 1.b).

2) Domicilio: Praza do Concello, nº 1

3) Localidade e código postal: Santa Comba, código postal 15841.

4) Teléfono: 981 880075/100.
5) Telefax: 981 889716

6) Correo electrónico: secretaria@santacomba.dicoruna.es

7) Dirección internet do perfil do contratante: www.santacomba.es

8) Data límite obtención de documentación e información: Ata as 13,00 horas do día anterior a aquel no que remate o prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: CON/5/2010 Código organismo: 29269

2. – Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición do obxecto: obra “RENOVACIÓN E MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS, DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA E DE TELECOMUNICACIÓNS E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONTORNO DA PRAZA DE SANTA COMBA”

d) Lugar de execución/entrega: Praza de Santa Comba. Concello de Santa Comba.

4.- ORZAMENTO

2.e) PRAZO

EXECUCIÓN
6.A CLASIFICACIÓN

5.- GARANTÍA PROVISIONAL

5.- GARANTÍA DEFINITIVA

PRESUPOSTO: 540057,48 euros
IVE: 86409,2 euros
TOTAL: 626466,68 euros
6 meses
E 1 c

NON SE ESIXE

5% PREZO ADXUDICACIÓN
(IVE EXCLUÍDO)
3. – Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación.

d) Criterios de adxudicación, no seu caso: Os estipulados no prego de cláusulas administrativas particulares.

7.- Presentación das ofertas ou de solicitudes de presentación.

a) Data límite de presentación: en horas de 9 a 13 horas dentro do prazo dos 13 (trece) días naturais, contados desde o día seguinte ó de publicación do último anuncio no BOP ou perfil de contratante.

b) Lugar de presentación: O sinalado no apartado 1.c).

c) Admisión de variantes, se procede: Non.

d) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta:

8. – Apertura das ofertas.

a) Dirección: O sinalado no apartado 1.c).

b) Localidade e código postal: O sinalado no apartado 1.c)

c) Data e hora: Publicarase no perfil do contratante.

9.- Gastos de publicidade. Os gastos derivados da publicación de anuncios serán por conta do adxudicatario das obras.

11.- Outras informacións. Obra incluída no “FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTIBILIDADE LOCAL-GOBERNO DE ESPAÑA-”.<!–[if supportFields]–>

En Santa Comba, <!–[if supportFields]–> luns, 24 de maio de 2010.

O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.