981880075
Seleccionar página
 
Publicado anuncio no Perfil do Contratante con data 10/07/2009, comunicando a adxudicación provisional do contrato de subministracións de “EQUIPAMENTO MOBILIARIO VIVENDA COMUNITARIA”, advertiuse o seguinte erro de transcrición:
 
Onde di:
 
…” d) Importe de adxudicación: 20.398,48 euros”.
 
 
Debe dicir:
 
…” d) Importe de adxudicación: 20.209,56 euros”.
 
 
O que se comunica aos efectos oportunos.
 
 
Santa Comba, 21 de xullo de 2009.-
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.