981880075
Seleccionar página

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA: 1330, do 30/08/2010

Coa data trinta de agosto de dous mil dez, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: OB / CON-010- 09-3260-0067.0
d) Dirección de internet do perfil do contratante: www. santacomba.es

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DEL PARQUE INFANTIL DE SANTA COMBA (SANTA COMBA)”
c) CPV (Referencia Nomenclatura): 45000000
d) Acordo marco (se procede): Non procede.
f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): Non procede.
g) Medio publicación do anuncio licitación: Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).
h) Data publicación anuncio licitación: Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Presuposto base de licitación.
Importe neto: 50998,05 euros. IVE 8999,66 euros. Importe total: 59997,71 euros.
Incremento IVE do 16 ao 18% (art. 79 da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de presupostos xerais do Estado para o ano 2010

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 30/08/2010
b) Contratista: DESEÑO GALICIA, SL
c) Importe ou canon de adxudicación:
Importe neto: 51622,16 euros. IVE 8259,55 euros. Importe total: 59881,71 euros.
Incremento IVE do 16 ao 18% (art. 79 da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de presupostos xerais do Estado para o ano 2010
Importe neto: 51622,16 euros. IVE 8259,55 euros (incremento + 1032,44). Importe total: 60914,15 euros.

En Santa Comba, 01/09/2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.