981880075
Seleccionar página

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA:

Coa data dezaseis de xuño de dous mil dez, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, en relación co artigo 17.1.b) do Real Decreto-lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: CON / OBRA NEG 29312
d) Dirección de internet do perfil do contratante: www. santacomba.es

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“SANEAMIENTO EN AS TRAVESAS, TARROAL, GULDRÍS Y OTROS Y RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN A PEREIRA”
c) CPV (Referencia Nomenclatura): 45210000-9
d) Acordo marco (se procede): Non procede.
f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): Non procede.
g) Medio publicación do anuncio licitación: Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).
h) Data publicación anuncio licitación: Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Presuposto base de licitacion.
Importe neto: 198275,86 euros. IVE 31724,14 euros. Importe total: 230000 euros.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 16/06/2010
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Importe de adxudicación: 230000 euros.

En Santa Comba, 21/06/2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL,
(P.R. 974, do 7/06/2010)

Asdo.: Javier Facal Calvo.