981880075
Seleccionar página
ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E NO PERFIL DE CONTRATANTE
 
 
Por Resolución de alcaldía con data 10/07/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de subministracións de “EQUIPAMENTO MOBILIARIO VIVENDA COMUNITARIA” o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
 
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba.
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: SUB
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto: “EQUIPAMENTO MOBILIARIO VIVENDA COMUNITARIA
c) Lote:
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante,
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 17.064,16 euros e 2.275,32 euros de IVE
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 10/07/2009
b) Contratista: ERGOSAÚDE, SL.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 20.398,48 euros.
 
 
En Santa Comba, 10 de xullo de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.