981880075
Seleccionar página

Por Resolución de alcaldía coa data 23/09/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato do servizo de ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ELABORACIÓN DE PROXECTOS/MEMORIAS, DIRECCIÓNS TÉCNICAS E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS MUNICIPAIS ASÍ COMO ASESORÍA TÉCNICA CONTRATOS LCSP", o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

 

 

1. Entidade adxudicadora.

 

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

 

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal.

 

c) Número de expediente: SERV/09-001.

 

 

2. Obxecto do contrato.

 

a) Tipo de contrato: servizos.

 

b) Descrición do obxecto: ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ELABORACIÓN DE PROXECTOS/MEMORIAS, DIRECCIÓNS TÉCNICAS E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS MUNICIPAIS ASÍ COMO ASESORÍA TÉCNICA CONTRATOS LCSP"”.

 

 

3. Tramitación, procedemento.

 

a) Tramitación: ordinaria.

 

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

 

 

4. Prezo do Contrato.

 

Prezo 4310euros e 690euros de IVE

 

 

5. Adxudicación Provisional.

 

a) Data: 23/09/2009

 

b) Contratista: JUAN CARLOS CARBALLEIRA RIFÓN.

 

c) Nacionalidade: española.

 

d) Importe de adxudicación: 4.999,99 euros.

 

 

En Santa Comba, 23/09/2009.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Miguel Pérez Fernández