981880075
Seleccionar página
ANUNCIO ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
 
 
Por Resolución de Alcaldíacon data 17 de decembro de 2008, aprobouse a adxudicación provisional do contrato do servizo de asesoría xurídica o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Alcaldía
b) Dependencia que tramita o expediente:Secretaria
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Servizos
b) Descrición do obxecto:Asesoría Xurídica.
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento:Negociado
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 18.103,45 euros e 2.896,55euros de IVE
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data:17 de decembro de 2008
b) Contratista: URANIA CONSULTORES XURIDICOS S.L
c) Nacionalidade:española
d) Importe de adxudicación: 18.103,45 euros e 2.896,55euros de IVE
 
 
En Santa Comba a 17 de decembro.
 
 
O Alcalde,
 
 
Asdo.:Miguel Pérez Fernández.