981880075
Seleccionar página

Por resolución de alcaldía nº 772, con data 5/05/2010, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica ós efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 2010-001/C/ SERV N

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto:
“ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA”

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 23275,8 euros e 3724,08 euros de IVE, cun total de euros 26999,88.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data : 5/05/2010
b) Contratista : URANIA CONSULTORES JURÍDICOS
c) Nacionalidade : española
d) Importe de adxudicación : 26990 euros.

En Santa Comba, mércores, 05 de maio de 2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.