981880075
Seleccionar página

ADXUDICACION DEFINITIVA

 

 

Por resolución da alcaldía nº 1.642, con data 04/11/09, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de subministracións abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

 

 

 

SUBMINISTRACIÓNS

 

1. Entidade adxudicadora.

A) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña)

B) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal.

C) Número de expediente: 09 – 03 / SUB N

 

2. Obxecto do contrato.

A) Tipo de contrato: Subministracións.

B) Descrición do Obxecto: "Mellora e equipamento edificios administrativos -anualidade 2009-"

 

3. Tramitación, procedemento.

A) Tramitación: urxente

B) Procedemento: Negociado sen publicidade.

 

4. Prezo do contrato.

Prezo 21.551,72 euros e 3.448,28 euros de IVE

 

5. Adxudicación definitiva

A) Data: 04/11/09

B) Contratista: Grumar Trading S.L.

C) Nacionalidade: Española

D) Importe de adxudicación: 25.000 euros.

 

 

En Santa Comba, 04 de novembro de 2009.

 

O Alcalde-Presidente

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Miguel Pérez Fernández