981880075
Seleccionar página

Por Resolución de alcaldía con data 0874, do once de xuño de dous mil nove, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de subministración de SUBMINISTRACIÓN, MEDIANTE ARRENDAMENTO (RENTING), SEN OPCIÓN DE COMPRA, DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION”, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

 
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría municipal.

c) Número de expediente: 09-01 SUB.

 
2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: SUBMINISTRACIÓN, MEDIANTE ARRENDAMENTO (RENTING), SEN OPCIÓN DE COMPRA, DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION

 

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

 
4. Prezo do Contrato:
SUBMINISTRACIÓNS/MANTEMENTO/PRAZO
ORZAMENTO
(MENSUAL)
IMPORTE SEN IVE
(MENSUAL)
IMPORTE TOTAL
(MENSUAL)
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN
210,50 €
33,68 €
244,18 €
MANTEMENTO
Impresión b/n –copia-
0,0073 €
0,0063 €
0,0010 €
Impresión cor –copia-
0,08365 €
0,07212 €
0,01153 €
 
PRAZO ARRENDAMENTO
4 ANOS
 
5. Adxudicación Definitiva:
a) Data: 11/06/2009.

b) Contratista: “XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO, SL”,

c) Nacionalidade: española.

d) Importe ou canon de adxudicación e e) prazo de adxudicación:

 
SUBMINISTRACIÓNS/MANTEMENTO/PRAZO
ORZAMENTO
(MENSUAL)
IMPORTE SEN IVE
(MENSUAL)
IMPORTE TOTAL
(MENSUAL)
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN
210,50 €
33,68 €
244,18 €
MANTEMENTO
Impresión b/n –copia-
0,0073 €
0,0063 €
0,0010 €
Impresión cor –copia-
0,08365 €
0,07212 €
0,01153 €
 
PRAZO ARRENDAMENTO
4 ANOS
 
 

En Santa Comba, 11 de xuño de 2009.

O ALCALDE-PRESIDENTE,

 
 
 

Asdo. : Miguel Pérez Fernández.