981880075
Seleccionar página

Por resolución de alcaldía nº 229/2009, con data vinte e nove de xaneiro de dous mil dez, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: 09-002 / SERV N

 
2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto:

BOS DÍAS E TARDES DIVERTIDAS

 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 33.700,00 euros e 3.397,00 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Definitiva.
a) Data: 29/01/2010
b) Contratista: SENES CIT, SL

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 33.757,97 euros.

 
 

En Santa Comba, 29/01/2010.

 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.