981880075
Seleccionar página

Por resolución de alcaldía1642, con data catro de novembro de dous mil nove, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de subministracións abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: 09-3 / SUB NEG

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministracións.

b) Descrición do obxecto:

MELLORA E EQUIPAMENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS -ANUALIDADE 2009-

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

4. Orzamento base licitación.

Importe neto: 21551,72 euros. IVE 3448,28 euros. Importe total: 25000 euros.

5. Adxudicación.

a) Data: 4/11/2009

b) Contratista: GRUMAR TRADING, SL

c) Importe de adxudicación:

Importe neto 21551,72 euros. IVE 3448,28 euros. Importe total: 25000 euros.

En Santa Comba, 4/11/2009.

O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.