981880075
Seleccionar página

DECRETO DA ALCALDÍA: 1057

Coa data 25/06/2010, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación definitiva do contrato da obra abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.4 e 138.1 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: OB / CON-010-2 09-3270-0086.0
d) Dirección de internet do perfil do contratante: www. santacomba.es

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“MANTENIMIENTO CAMINOS MUNICIPALES EN BOAÑA DE ABAIXO, NO ALTO DA MINA, EN CÍCERE, GRIXOA Y EN ALÓN (SANTA COMBA)”
c) CPV (Referencia Nomenclatura) : 45000000
d) Acordo marco (se procede) : Non procede.
f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede) : Non procede.
g) Medio publicación do anuncio licitación : Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).
h) Data publicación anuncio licitación : Invitación mínimo tres empresas (art. 162.1 LCSP).

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Presuposto base de licitación.
Importe neto: 52155,25 euros. IVE 8344,84 euros. Importe total: 60500,09 euros.

5. Adxudicación.
a) Data: 25/06/2010.
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL.
c) Importe de adxudicación: Importe neto: 52155,25 euros. IVE 8344,84. Importe total: 60500,09 euros.

En Santa Comba, 02/09/2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.