981880075
Seleccionar página
 
Por resolución de alcaldía nº 568/2009, con data doce de maio de dous mil nove, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN ESPECIAL DE ILUMINACIÓN E OUTROS COMPLEMENTOS NOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA ARTIFICIAL 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: PLAN ILUMINACIÓN / 08-3250-0020.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE CASTRIZ
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 61.451,71 euros e 9.832,27 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 12/05/2009
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 71.283,98 euros.
 
Santa Comba, 12 de maio de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.