981880075
Seleccionar página
Por resolución de alcaldía nº 2086/2009, con data trinta e un de decembro de dous mil nove, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 20750 / FEIL 09/011
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
MODIFICADO Nº 1 SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA E INSTALACIÓNS DE AUGA QUENTE SANITARIA ENO PAVILLÓN MUNICIPAL”
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
4. Prezo do Contrato.
Prezo 107281,26 euros e 17165 euros de IVE.
5. Adxudicación Definitiva.
a) Data: 31/12/2009
b) Contratista: CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA, SL (MONTAJES FINISTERRE -CEINCO-)
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 123.607,56 euros.
En Santa Comba, 31/12/2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.