981880075
Seleccionar página

Por resolución de alcaldía nº 228/2009, con data vinte e nove de xaneiro de dous mil dez, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

 
 
1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: 09-003 / SERV N

 
2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto:

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 24.269,16 euros e 1.698,84 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Definitiva.
a) Data: 29/01/2010
b) Contratista: VV XESTIÓN DE ACTIVIDADES, SL

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 25.968,00 euros.

 
 

En Santa Comba, 29/01/2010.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE,

 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.