981880075
Seleccionar página

Por resolución de alcaldía nº 1539/2009, con data vinte e dous outubro de dous mil nove, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica ós efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).

b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.

c) Número de expediente: 09-001 / SERV N

 
2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ELABORACIÓN DE PROXECTOS/MEMORIAS, DIRECCIÓNS TÉCNICAS E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS MUNICIPAIS ASÍ COMO ASESORÍA TÉCNICA CONTRATOS LCSP"

 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 4310 euros e 690 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Definitiva.
a) Data: 22/10/2009
b) Contratista: JUAN CARLOS CARBALLEIRA RIFÓN

c) Nacionalidade: española.

d) Importe de adxudicación: 4.999,99 euros.

 
 

En Santa Comba, 22/10/2009.

 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández