981880075
Seleccionar página
 
Por decreto da alcaldía nº 88, do trinta e un de xaneiro de dous mil nove, adxudicouse definitivamente o contrato do servizo de “ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA” o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
 
 
1. Entidade adxudicadora.
 
a) Organismo: CONCELLO DE SANTA COMBA (A CORUÑA)
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 2/2009 SERV
 
2. Obxecto do contrato.
 
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto: ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA
d) Boletín o Diario Oficial r Perfil do Contratante, data de publicación do anuncio de licitación:
 
3. Tramitación, procedemento.
 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado.
 
4. Prezo do Contrato.
 
Prezo 18103,45  Euros, e 2896,55 euros IVE.
 
5. Adxudicación Definitiva.
 
a) Data                                   :               trinta e un de xaneiro de dous mil nove
b) Contratista                         :               URANIA CONSULTORES JURÍDICOS, SL
c) Nacionalidade                    :               española.
d) Importe de adxudicación   :               21000 euros.
 
 
 
En Santa Comba, trinta e un de xaneiro de dous mil nove.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.