981880075
Seleccionar página
Por resolución de alcaldía nº 853, con data 20/05/2010, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138.1 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
 
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal -adxunto a secretaría.
c) Número de expediente: 2010-001/C/ SERV N
d) Dirección de Internet do perfil do contratante: www.santacomba.es/perfildocontratante
 
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto:
ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA”
 
3. Tramitación, procedemento:
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato:
Presuposto base de licitación. Importe neto: 23275,8 euros e 3724,08 euros de IVE, cun total de euros 26999,88.
 
5. Adxudicación:
a) Data : 20/05/2010
b) Contratista : URANIA CONSULTORES JURÍDICOS
c) Nacionalidade : española
d) Importe de adxudicación : 26990 euros.
 
En Santa Comba, mércores, 26 de maio de 2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.

 
 
 
 
 
 
Por resolución de alcaldía nº 853, con fecha 20/05/2010, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de servicios abajo relacionado, lo que se publica a los efectos del artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 
 
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal -adjunto a secretaría.
c) Número de expediente: 2010-001/C/ SERV N
d) Dirección de Internet del perfil do contratante: www.santacomba.es/perfildelcontratante.
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto:
ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA”
 
3. Tramitación, procedemiento:
a) Tramitación: urxente/urgente.
b) Procedemiento: negociado sen publicidade/negociado sin publicidad.
 
4. Precio del Contrato:
Presupuesto base licitación. Importe neto: 23275,8 euros e 3724,08 euros de IVA, con un total de euros 26999,88.
 
5. Adjudicación:
a) Fecha : 20/05/2010
b) Contratista : URANIA CONSULTORES JURÍDICOS
c) Nacionalidade : española
d) Importe de adxudicación : 26990 euros.
 
En Santa Comba, lunes, 31 de mayo de 2010.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Pérez Fernández.