981880075
Seleccionar página
Por decreto da alcaldía nº 89, do 30/01/2009, adxudicouse definitivamente o contrato do servizo de “ASESORÍA URBANÍSTICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA” o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
 
 
1. Entidade adxudicadora.
 
a) Organismo: CONCELLO DE SANTA COMBA (A CORUÑA)
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 1/2009 SERV
 
2. Obxecto do contrato.
 
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto: ASESORÍA URBANÍSTICA DO CONCELLO DE SANTA COMBA
d) Boletín o Diario Oficial r Perfil do Contratante, data de publicación do anuncio de licitación:
 
3. Tramitación, procedemento.
 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado.
 
4. Prezo do Contrato.
 
Prezo 17241,41  Euros, e 2758,63 euros IVE.
 
5. Adxudicación Definitiva.
 
a) Data                                   :               30/01/2009
b) Contratista                         :               GRUPO PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA , SL (GRUPLAR, SL)
c) Nacionalidade                    :               española.
d) Importe de adxudicación   :               19999,92 euros.
 
 
 
En Santa Comba, 30/01/2009.
 
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.