981880075
Seleccionar página

A VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR, A TRAVÉS DA SECRETARÍA XERAL DO BENESTAR, CONVOCA PARA O ANO 2009 UNHA NOVA EDICIÓN DO PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL

 

BENEFICIARIOS DO PROGRAMA:

Poderán acollerse a este programa as persoas que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 65 anos ou maior de 60 coa condición de pensionista

b) Residir en Galicia

c) Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de aistir ó Programa.

d) Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, en fase activa, nin transtornos mentais ou condutuais, que poidan alterar a normal convivencia.

e) Respecto ás quendas de carácter termal, precisar o tratamento solicitado.

f) Ter presentado a solicitude dentro do prazo establecido.

g)Acadar a puntuación que lle permita acceder ó destino solicitado.

h) Ter efectuado a oportuna aceptación da praza e o pagamento do prezo estipulado.

 

DÚAS MODALIDADES: TURISMO DE INTERCAMBIO E TURISMO TERMAL

 

TURISMO DE INTERCAMBIO:

Destino Portugal (120 prazas)

TURISMO TERMAL:

iIncorporación de novos balnearios (Aculla Illa da Toxa, Mondariz e Outariz), e ofértanse dúas opcións:

SÓ TRATAMENTO TERMAL: Inclue unicamente o tratamento termal, mentres que o desprazamento e o alonxamento son por conta do beneficiario. 1015 prazas.

TODO INCLUIDO: Comprende transporte, aloxamento, manutención, tratamento termal, animación sociocultural e póliza colectiva de seguros. 2139 prazas

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ATA O 15 DE ABRIL