981880075
Seleccionar página

Custe do servizo 30€

"(Obrigatorio)" señala los campos obligatorios

Datos do/a Responsable Legal do/a menor

Teléfono de Contacto
Teléfono de Contacto
Teléfono de Contacto 2
Email para Confirmación Inscrición

Datos do Neno/a Escolarizados en Infantil ou Primaria, Empadroados/as no Concello de Santa Comba de Pai e Nai ou Titores legais que se atopen Traballando.

Nome(Obrigatorio)
DD barra MM barra AAAA
O/A neno/a antedito/a presenta a seguinte intolerancia, alerxia e/ou enfermidade precisando da seguinte medicación (aportarase, de ser o caso, informe médico)

Declaración Responsable, Aceptacións e Autorizacións.

Consentimento(Obrigatorio)
Autorizo, ó Concello de Santa Comba, á fotografar ou filmar ó meu fillo/a durante o desenvolvemento do servizo, co obxecto de incorporar as devanditas imaxes na memoria das actividades de 2023, a publicación destas na web do Concello e medios de comunicación ó abeiro da LO 1/1982, de 5 de maio de dereito a imaxe, e o tratamento dos datos persoais respectando os dereitos recollidos na LO 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como no regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello de 27 de abril de 2016, e na LO 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do Menor.
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.