981880075
Seleccionar página
CURSOS PROXECTO REDE XIANA 2010

As accións formativas para a presente anualidade son as seguintes:

  • MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS
  • APROVEITAMENTOS FORESTAIS

Outra formación complementaria para as persoas que participen nalgún dos cursos anteriores:

  • APOIO Á OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIR TIPO B
  • PREPARACIÓN PARA O EXAME DE OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
  • CREACIÓN DE EMPRESAS

DESTINATARIOS/AS

  1. Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego na Oficina de Emprego correspondente e coa tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada

REQUIRIMENTOS

 

 

Poderán inscribirse aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Estar desempregado/a e inscrito na Oficina de Emprego correspondente coa tarxeta de demandante de emprego debidamente actualizada.
  2. Ter cumpridos 18 anos de idade.
  3. Estar empadroado/a nalgún dos concellos adheridos ó proxecto.
  4. Pertencer a algún dos seguintes colectivos:

Mozos/as menores de 30 anos.

Persoas maiores de 45 anos

Parados/as de longa duración (máis de 2 anos en situación de desemprego)

Inmigrantes non comunitarios con permiso de traballo.

Persoas afectadas por unha minusvalía física, psíquica ou sensorial que non supoña ningún impedimento físico ou psíquico que lle implida o normal desenvolvemento do curso e da profesión á que vai asociada a formación)

Persoas sometidas a maltrato físico ou psíquico.

Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social tales como ex-toxicómanos ou ex-reclusos.

Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas ou minoritarias na sociedade.

Xóvenes que non superasen a ensinanza obrigatoria.

En función dos cursos nos que desexe inscribirse, cumprir cos requisitos de formación para cada unha das accións formativas.

 

 

PRAZO DE INSCRICIÓN E INFORMACIÓN

A data para inscribirse nestas accións formativas remata o 30 de abril.

Para mais información poden acudir á Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Santa Comba, no teléfonos 981 880 075 / 663 728 931 ou tamén por medio da páxina web www.redexiana.org.