Relación aspirantes admitidos e excluídos a mestre de garderia

Resolución de alcaldía. Persoal

 

Expirado o pazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral fixo, de catro prazas denominadas: mestres/as gardaría infantil municipal correspondente á convocatoria aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 15 de setembro de 2008, publicada no BOP Nº 229 do venres 3 de outubro de 2008 e no BOE nº 273 de 12 de novembro de 2008, esta alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente:

 

RESOLVE:

 

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

APELIDOS E NOME DNI
Allo Parajó María 78786865-C
Atán Vilela Sheila 44846979-S
Barallobre Sánchez BiBiana 47365260-A
Castro Chenel Rocio 44837171-M
Castro Ferreiro Mª del Pilar 47358494-E
Domínguez Rey Sandra 44822863-A
Estévez Bustelo Sonia 44819616-E
Fernández Rios Ana María 33289876-K
García Burgo Mª Ángeles. 33350574-E
García Vega María 71020942-R
Lema Caamaño Fátima 44827435-K
López Sánchez Maite 34270712-E
Muiño Lamas Sandra 46907684-N
Naveiro Otero Raquel 44817714-Y
Pampín Tato Marta 44822715-Q
Pena Leira Lidia 32696547-T
Porteiro Vázquez Lucía. 44834138-P
Ramos Lage Dolores del Mar 33299277-S
Regueiro Balsa Lucía 44813980-K
Serrano López Marta 47365714-C
Suárez Buján María 44832975-H
Touriñán Crespo Patricia. 44080020-Z
Varela Dos Santos Mª Irene 35481581-X
Veiga Hortas Mª Jesús 44816949-T
Vilela Toba Carmen 76367330.Q

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

 

APELIDOS E NOME DNI MOTIVO DA EXCLUSIÓN
Agra Tojo Mª Dolores 33283904-Y Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria.
Alfonso Acuña Rocio 77414416-G Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria.
Blanco Conde Milagros 46916052-P Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria.
Canosa Pais Gloria Mª 46910016-K Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria.
García Naveira Lorena 47367984-J Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria.

 


SEGUNDO
.- Outorgar ós aspirantes excluídos un prazo de dez días hábiles, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para subsanar as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivaron a súa non admisión.

 

 

 

Santa Comba, 3 de abril de 2009

 

 

 

 

 

Miguel Pérez Fernández

Alcalde-Presidente