981880075
Seleccionar página
Resolución de alcaldía. Persoal
Detectado un erro na listaxe provisional de admitidos e excluídos para a selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral fixo de cinco prazas denominadas: apoio de atención ó neno, gardaría infantil municipal, publicado no B.O.P Nº 94 de 27 de abril de 2009; esta alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente:
RESOLVE:
PRIMEIRO: Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

APELIDOS E NOME
DNI
Allo Parajó María
78786865-C
Atán Vilela Sheila
44846979-S
Barca Belenda Beatriz
44837100-A
Calvelo Pensado Araceli
45846881-S
Canosa Pais Gloria Mª
46910016-K
Domínguez Rey Sandra
44822863-A
Fernández Rios Ana Mª
33289876-K
Fernández Rivas Mª Almudena
33546469-A
Francisco Torreira Patricia
44812593-Z
Hermida Ramos Mª Belén
32808815-M
Lestón Castro Lucia
44847472-W
Lueiro Mendoza María
44805006-V
Muiño Lamas Sandra.
46907684-N
Negreira Espasandín Vanesa
44834495-C
Parente Pampín Mª Vanesa
44827318-L
Pena Leira Lidia
32696547-T
Porteiro Vázquez Lucía
44834138-P
Quintáns Arcos Ana Belén
46911818-Y
Ramos Lage Dolores del Mar
33299277-S
Rial Calvo Mª Flor
78796591-V
Rodríguez Bello Rocío
53303157-J
Serrano López Marta
47365714-C

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS
APELIDOS E NOME
DNI
MOTIVO DA EXCLUSIÓN
Alfonso Acuña Rocio
77414416-G
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Blanco Conde Milagros
46916052-P
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Chouza Malvárez Martina
78793176-Y
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
González Blanco Dolores
33262452-J
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Jallas Souto Mª Isabel
33289819-X
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Martínez Duarte Eva
78794146-X
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Pazos Gerpe Mª Elita
33274144-K
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Pena Quintáns Mª Mercedes
33275086- C
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Rey Mourelle Beatriz
44848976-B
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Sánchez Souto Vanessa
47360332-C
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
Varela Landeira Raquel
45848902-N
Por non acreditar o cumprimento do disposto na base 2.f da convocatoria
 
SEGUNDO.- Outorgar ós aspirantes excluídos un prazo de dez días hábiles, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para subsanar as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivaron a súa non admisión.
Santa Comba, 28 de abril de 2009