981880075
Seleccionar página

BASES DA CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL EN PROGRAMA TEMPORAL E DE DURACIÓN DETERMINADA PARA A REALIZACIÓN
DE ACCIÓNS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS AO ABEIRO DO
CONVENIO INTERADMINISTATIVO ENTRE A CONSELLERIA DE MEDIO RURAL E O CONCELLO DE
SANTA COMBA