981880075
Seleccionar página
PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS
 
certificadoprofesionalidadA Consellería de Educación convoca un procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Cualificacións profesionais convocadas:

Familia Administración e xestión:
  Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
  Actividades de xestión administrativa
Familia Agraria:
  Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
  Aproveitamentos forestais
  Actividades de floraría
  Produción de sementes e plantas en viveiro
Familia Comercio e márketing:
  Actividades de venda
  Organización e xestión de almacéns
  Actividades de xestión do pequeno comercio
 Xestión comercial inmobiliaria
Familia Edificación e obra civil:
  Fábricas de albanelaría
  Armaduras pasivas para formigón
  Cubricións inclinadas
  Encofrados
  Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
  Pavimentos e albanelaría de urbanización
  Revestimentos con pastas e morteiros en construción
  Colocación de pedra natural
  Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos
  Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos
  Pintura decorativa en construción
  Revestimentos con pastas e morteiros en construción
  Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
Familia Electricidade e electrónica:
  Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
  Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión
  Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
  Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
  Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión
  Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
Familia Fabricación mecánica:
  Mecanizado por arranque de labra
  Soldadura
  Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
  Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
Familia Hostalaría e turismo:
  Cociña
  Repostaría
  Pastelaría e confeitaría
  Servizos de bar e cafetaría
  Servizos de restaurante
  Recepción
  Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos
Familia Imaxe persoal:
  Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
  Coidados estéticos de mans e pés
  Peiteado
  Coidados estéticos de mans e pés
Familia Industrias alimentarias:
  Repostaría
  Panadaría e bolaría
  Pastelaría e confeitaría
Familia Informática e comunicacións:
  Sistemas microinformáticos
  Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
  Operación de redes departamentais
  Operación de sistemas informáticos
Familia Instalación e mantemento:
  Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
  Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción
  Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
  Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas
  Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
Familia Madeira, moble e cortiza:
  Traballos de carpintaría e moble
  Mecanización de madeira e derivados
  Acabamento de carpintaría e moble
  Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
  Mecanización de madeira e derivados
  Instalación de mobles
  Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
  Instalación de elementos de carpintaría
Familia Química:
  Operacións básicas en planta química
  Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares
  Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química
  Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos
  Ensaios físicos e fisicoquímicos
 Análise química
Familia Sanidade:
  Transporte sanitario
  Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
  Farmacia
Familia Servizos socioculturais e á comunidade:
  Educación infantil
Familia Transporte e mantemento de vehículos:
  Pintura de vehículos
  Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
  Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
  Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
  Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
  Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
  Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas  e de edificación e obra civil

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de febreiro de 2017
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED517B

Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional