981880075
Seleccionar página
Foi tramitada onte a adhesión ao convenio marco asinado entre a Administración xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia (Portelo único).
Duración inicial: catro anos e unha prórroga doutros catro.
O Pleno da Corporación municipal, en sesión feita o 28 de agosto de 2015, aprobou a adhesión ao convenio marco.
O convenio como novidade deste marco, os rexistros dos concellos admitirán, escritos e comunicacións que se dirixan aos órganos da Administracións das Deputacións provinciais, aos concellos de municipios aos que se refire o artigo 121 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e ás entidades locais adheridas ao convenio marco todas elas dentro do ámbito territorial de Galicia.