981880075
Seleccionar página

POBOACIÓN (Habitantes):

10.704 (a 1 de xaneiro de 2004)

POBOACIÓN (Densidade):

53,70 habitantes/km, moi por debaixo da media provincial (138 hab/Km) e da media galega (92,5

hab/km) sen que se poida dicir que nos atopamos ante unha terra escasa de habitantes, de feito é un

dos concellos con máis habitantes da provincia.

POBOACIÓN (Parroquias con máis habitantes):

Santa Comba: 2.719. Castriz: 1.062. Santa Sabina: 963. Restantes parroquias: Menos de 800 cada unha

POBOACIÓN (Estrutura):

Progresivo avellentamento (común a todo o arco fisterrán). 49,3% homes, 50,7% mulleres. Nos maiores

de 65 anos o 59% son mulleres e o 41% homes. A porcentaxe de poboación é a seguinte: Mozos

20,2% (provincia 20,30%), adultos 58,60% (provincia 61,7%), vellos 21,20% (provincia (18,0%). É apreciable

o maior continxente de maiores de 64 anos e unha diminución da natalidade nun 6,5%, por debaixo

da media galega de 6,8%, unha das máis baixas do mundo.

POBOACIÓN (Paro rexistrado):

Menores de 25 anos: 61

Outras idades: 576

Total: 637

Taxa de paro: 10.6

Taxa de actividades: 48.1