(Preincrición) SABEDOIRO DE VERÁN 2021

  Datos do Neno/a:

  Nome e Apelidos:(*)

  Data de Nacemento:(*) Neste Formato (01/01/2001)

  Email:(*)

  Enderezo:(*)

  Localidade:(*)

  Teléfono (1):(*)

  Teléfono (2):

  INTOLERANCIAS, ALERXIAS E/OU ENFERMIDADES:(*)
  O/A neno/a antedito/a presenta a seguinte intolerancia, alerxia e/ou enfermidade precisando da seguinte medicación (aportarase, de ser o caso, informe médico):(*)

  Solicitude:

  Don/Dona:(*)

  Nº de DNI:(*)

  como do/a neno/a que figura anteriormente,

  Curso (o que acaba de rematar):(*)

  OBSERVACIÓN:
  - Prazas Limitadas por Orde de Incrición
  - Os grupos poden sufrir modificacións atendendo ó número de solicitantes e a situación sanitaria (COVID19)

  DECLARACIÓN RESPONSABLE ACEPTACIÓNS E AUTORIZACIÓNS:

  do Concello de Santa Comba.

  
  De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área / departamento á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, art. 6.1 a)" o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos" e /ou o art. 6.1 c) "o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento" e/ou o art.6.1 e) do RXPD: "en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello. Os datos persoais que nos proporciona mediante este documento, conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento, o Concello de Santa Comba con dirección en Praza do Concello, 1, 15841 Santa Comba (A Coruña), adxuntando copia do seu DNI.
  Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@santacomba.es ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello https://www.santacomba.es/politica-de-privacidad-concello-de-santa-comba

  Deixa unha resposta

  O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *