ACTIVIDADES DE MUSICA ADULTOS (Preinscrición)

  ACTIVIDADES MÚSICA PARA ADULTOS
  Concello de Santa Comba

  Actividade (*)

  DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE NA ACTIVIDADE:

  Nome e Apelidos (*)

  Data de Nacemento (Formato 01/01/2000) (*)

  Anos na Actualidade (*)

  Ten algunha enfermidade ou problema de saude,
  que deba constar? (*)
  En caso afirmativo, indique cal é

  Empadroado no Concello? (*)

  Ten algún tipo de desconto? (*)

  DNI (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono Móbil (*)

  E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

  Comentarios

  Acepto as condicións de uso e a política de privacidade SI (*)

  Autorizo ó Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades deportivas para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello. SI

  Declaro que o participante non esta diagnosticado de Covid-19, non presenta sintomatoloxia asociada este virus (tose, febre, dificultade a o respirar, etc) SI (*)

  Declaro que o participante non convive con ninguen afectado polo Covid-19, nin estivo en contacto estreito, nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19. SI (*)

  Comprométome a notificar inmediatamente a organización calquera problema de saúde vinculado a o Covid-19 durante o transcurso da actividade. SI (*)

  (*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

  Deixa unha resposta

  O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *