Comunicación Previa Para a Cacharela de San Xoán en Terreos Privados.

  Antes de cubrir o formulario ler o bando de arriba

  1.- Con motivo da situación extraordinaria ocasionada polo COVID-19, este ano non están permitidas as cacharelas en terreos públicos. Soamente será posible realizar cacharelas en terreos privados.

  2.- O número máximo de persoas que se poidan reunir en grupo para a celebración desta festividade axustarase ao disposto na normativa vixente o día 23 de xuño de 2021 reguladora da situación de emerxencia sanitaria, así como das demais recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias competentes.

  3.- Os organizadores deberán coidar os arredores e coñecer os seguintes números de teléfono:

  POLICÍA LOCAL: 618 843 148

  PROTECCIÓN CIVIL: 981 881267

  EMERXENCIAS: 112

  4.- Zona urbana: O volume de combustible da cacharela non excederá os 2 metros de diámetro e 6 metros de perímetro, nin os 3 de altura.

  Zona rural.- O volume do combustible da cacharela non excederá os 3 metros de diámetro, ou 9 metros de perímetro, nin o 3 metros de altura.

  5.- A separación entre as cacharelas e os edificios e árbores será como mínimo de 20 metros. Poñerase especial coidado de non situalas debaixo de tendidos eléctricos ou telefónicos, así como de que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables nin vehículos.

  6.- Prohíbese a queima de pneumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, e en xeral calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico.

  7.- En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprais), aínda que estean baleiros.

  8.- A fogueira permanecerá vixiada polas persoas responsables ata a súa total extinción, que deberá ser asegurada empapando os restos con auga, e asegurándose de que as cinzas queden totalmente apagadas. No caso de que se levante o vento, e poida dificultarse a vixiancia e extinción da fogueira, esta deberá suspenderse.