Valoración de Méritos 4 Prazas de Subalterno (Base 9.2. Concurso)